VÝZVA AKCIONÁŘŮM K ODEVZDÁNÍ AKCIÍ A SDĚLENÍ MAJETKOVÝCH ÚČTŮ

Společnost AVE architekt, a.s., se sídlem Plzeň, Částkova 2752/55, PSČ: 326 00, IČ: 61779997, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložka 450, v souladu s ust. § 529 an. zákona č. 89/2012 Sb. oznamuje, že na základě rozhodnutí valné hromady společnosti AVE architekt, a.s. přijatého na valné hromadě konané dne 5. září 2022 a učiněného ve formě notářského zápisu vyhotoveného notářkou JUDr. Miroslavou Protivovou, se sídlem v Plzni, Bedřicha Smetany 2, pod sp. zn. NZ 578/2022 byla schválena přeměna všech sto kusů listinných kmenových akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč na každou akcii na akcie zaknihované. Počet, forma a jmenovitá hodnota akcií zůstávají beze změny. V souvislosti s tímto rozhodnutím byla též valnou hromadou společnosti schválena změna stanov společnosti.

Shora uvedené rozhodnutí bude zveřejněno v Obchodním věstníku a na internetových stránkách společnosti (www.ave-architekt.cz).

Představenstvo společnosti AVE architekt, a.s. tak s ohledem na výše uvedené vyzývá všechny akcionáře společnosti, aby ve lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Obchodním věstníku odevzdali veškeré kmenové listinné akcie na jméno vydané společností AVE architekt, a.s. a sdělili majetkový účet u účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů, na který mají být zaknihované akcie zaevidovány. Předání listinných akcií a sdělení požadovaných údajů o majetkových účtech bude probíhat na adrese společnosti AVE architekt, a.s., Částkova 2752/55, 326 00 Plzeň, v pracovních dnech v době od 8.00 hod. do 15.00 hod., počínaje dnem následujícím pod dni zveřejnění tohoto oznámení v Obchodním věstníku. O předání a převzetí akcií bude sepsán protokol. Při odevzdání akcií je třeba předložit originály předávaných listinných akcií, průkaz totožnosti akcionáře, popř. osoby oprávněné za akcionáře jednat, a je-li akcionář zastoupen, plnou moc opatřenou úředně ověřeným podpisem akcionáře.

Neodevzdá-li akcionář své listinné akcie společnosti ve stanovené lhůtě, bude mu k odevzdání akcií určena dodatečná lhůta v délce deseti dnů. Akcie, které nebudou odevzdány ani v takto určené dodatečné lhůtě, prohlásí společnost za neplatné.

Pokud akcionář při odevzdání akcií nesdělí společnosti číslo majetkového účtu, na který mají být zaknihované akcie zaevidovány, bude mu k tomuto sdělení společností určena dodatečná lhůta v trvání dvou měsíců. Nesdělí-li akcionář číslo účtu v příslušné evidenci, na který mají být zaknihované akcie zaevidovány, ani v dodatečně určené lhůtě, přejde na společnost vlastnické právo k dotčeným akciím, a to dnem, kdy za ně jejich vlastníku zaplatí spravedlivou cenu.

AVE architekt, a.s.

Ing. arch. Václav Ulč – předseda představenstva

Kategorie: Aktuality